top of page

Foreningens vedtekter ble vedtatt på foreningens stiftelsesmøte 06.05.2023. 

 

 

§1 FORENINGENS NAVN

Foreningens navn er Scenekunst Lofoten & Vesterålen, i det daglige benevnt Scenekunst LOVE

§2 FORENINGENS FORMÅL

Scenekunst Lofoten & Vesterålens formål er å være et nettverk for profesjonelle kunstnere og andre profesjonelle tilknyttet scenekunst, samt kulturinstitusjoner og organisasjoner med tilhørighet til scenekunstfeltet i Lofoten og Vesterålen. 

 

Foreningen vil samle, synliggjøre og styrke det profesjonelle scenekunstfeltet i Lofoten og Vesterålen gjennom nettverkssamlinger, kompetanseheving, internt og utadrettet informasjonsarbeid og publikumsrettede aktiviteter. 

 

§3 ORGANISASJONSFORM

Scenekunst Lofoten & Vesterålen er en forening. Foreningen er en frittstående og selveiende juridisk person med medlemmer. At den er selveiende innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for dens gjeld eller andre forpliktelser.

 

§4 MEDLEMMER

A) Alle som jobber profesjonelt med scenekunst, og som er bosatt i eller har sterk tilknytning til Lofoten eller Vesterålen kan bli medlem. Vår definisjon av scenekunst er bred og favner musikk, dans, teater, performance, formidling, undervisning, teknikk og produksjon m.m. Kulturinstitusjoner og organisasjoner med sterk tilknytning til scenekunst, og som bidrar til å tilrettelegge for det frie scenekunstfeltet, kan også bli medlem.

 

B) Inn- og utmelding må skje skriftlig til foreningen. 

 

C) Rettigheter og plikter knyttet til medlemskapet:

 • Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøte, har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen. 

 • Medlemmene plikter å forholde seg til vedtak som er fattet av årsmøtet.

 • Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og styret kan stryke dem som medlem av foreningen.  

 

§5 ÅRSMØTE

A) Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet og avholdes innen utgangen av april hvert år. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter, og alle medlemmer har én stemme. Møteleder velges av årsmøtet.

 

B) For å være gyldig må et vedtak være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.

 

C) Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel. Innkalling sendes direkte til medlemmene på e-post, og kunngjøres også på foreningens nettsider. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre 3/4 av de frammøtte krever det.  

 

Årsmøtet skal 

 • velge møteledelse

 • godkjenne innkalling og dagsorden

 • behandle årsmelding

 • behandle regnskap

 • behandle og vedta foreningens handlingsplan for kommende periode

 • behandle innkomne forslag

 • fastsette kontingent

 • vedta budsjett

 • velge styreleder

 • velge styremedlemmer

 

§6 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinære årsmøter blir avholdt når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Innkalling skjer på samme måte som for ordinære årsmøter, med minimum 2 ukers varsel. Ekstraordinært årsmøte skal bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

 

§7 STYRET

A) Scenekunst Lofoten & Vesterålen har et styre på 3 medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styreleder og -medlemmer velges for to år. Det skal tilstrebes at styremedlemmer skal overlappe, representere både Lofoten og Vesterålen, og det skal tilstrebes kjønnsbalanse. Styret skal holde møte når styreleder eller et flertall av styremedlemmene ser behov for det. Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes av et flertall av de avgitte stemmene. Styret skal følge god styreskikk m.t.p møteinnkalling, saksliste og møtereferat. Daglig leder er styrets sekretær, og har talerett, men ikke stemmerett i styremøtene.

 

B) Styremøter kan avholdes som fysiske møter, på telefon- eller nettmøte eller på e-post.

  

C) Styret skal

 • iverksette årsmøtebestemmelser.

 • fungere som en arbeidsgruppe som sammen med daglig leder planlegger foreningens aktiviteter

 • administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til gjeldende instrukser og bestemmelser

 • representere foreningen utad

 • fungere som foreningens valgkomite i forkant av årsmøte

 • om nødvendig oppnevne komiteer eller personer som skal gjøre spesielle oppgaver, og utarbeide instruks for disse

 • om nødvendig utarbeide sin egen styreinstruks

 • utnevne daglig leder og utarbeide arbeidsinstruks for denne

 

D) ved behov kan styret kalle inn én av foreningens medlemmer som vararepresentant 

 

 

§8 SIGNATURRETT

Styret i fellesskap innehar signaturrett.

 

§9 VEDTEKSTENDRINGER

Endringer av disse vedtektene kan bare gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§10 OPPLØSNING

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte, og krever 2/3 flertall. Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme, ved at nettoformuen blir gitt til en ideell organisasjon som årsmøtet bestemmer. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

VEDTEKTER

bottom of page